276°
Posted 20 hours ago

Lietuviu-anglu kalbu zodynas

£9.9£99Clearance
ZTS2023's avatar
Shared by
ZTS2023
Joined in 2023
82
63

About this deal

By installing this extension, you agree to the Terms of Service at https://chrome.google.com/extensions/intl/en/gallery_tos.html U - U ugly - bjaurus, nemalonus Ukraine - Ukraina uncle - dėdė under - po underground train - metro traukinys understand - suprasti understand – understood - suprasti understand – understood – understood - suprasti unemployed - bedarbis unreliable - nepatikimas unsettled - oras gali būti nepastovus unusual - nepaprastas, neįprastas unusual clothes - neįprasti drabužiai upwardly-mobile - norintis/gebantis iškilti usually - paprastai V

ANGLU LIETUVIU ZODYNAS (patogiausias) ANGLU LIETUVIU ZODYNAS (patogiausias)

Welcome to the English-Lithuanian dictionary, the ultimate tool for translating any word you want from Lithuanian to English. Palieskite ir išverskite: nukopijuokite tekstą bet kurioje programoje ir palieskite „Google“ vertėjo piktogramą, kad jis būtų išverstas (visos kalbos)Lietuvių kalbos žodyno pradininkas – kalbininkas Kazimieras Būga. Nuo 1902 metų jis rinko medžiagą šiam projektui, o 1924 metais išleido pirmąjį sąsiuvinį su 617 000 žodžių. Po K. Būgos mirties LR Švietimo ministerijos įpareigojimu žodyno pildymo darbą perėmė kitas kalbininkas, Juozas Balčikonis. Iki Antrojo Pasaulinio Karo buvo išleistas pirmasis žodyno tomas (raidės A-B). Jau sovietinės okupacijos metu, 1947 metais pasirodė antrasis tomas, tačiau jis sulaukė ideologinio pobūdžio kritikos iš tuometinės valdžios

LIETUVIŲ ANGLŲ žodynas internete | Zodynas.lt

Kalbos (pvz., lietuvių). Tai žodžių rinkinys su kiekvieno iš jų reikšmės aprašymu. Nurodomos žodžio formos, etimologija, tarimas, vartosenos pagalba, sakinių pavyzdžiai.Lietuvoje anglų kalba tampa pagrindine užsienio kalba – ir tarptautiniuose ryšiuose, ir kaip mokyklos disciplina. Jaučiamas didžiulis stygius kvalifikuotų mokytojų ir tinkamų vadovėlių. Reikia žodyno, kuris tiktų mokantis kalbos komunikaciniu metodu ir kartu patenkintų norą sužinoti anglų kalbos lietuviškuosius atitikmenis. Šis aiškinamasis anglų kalbos žodynas su lietuviškais atitikmenimis patenkina abu poreikius. Maždaug vienas milijardas žmonių, arba penktadalis pasaulio gyventojų, kalba anglų kalba. Iš jų maždaug trečdalis ja kalba kaip savo gimtąja, arba pirmąja, kalba, trečdalis vartoja ją kaip antrąją kalbą ir vienas trečdalis – kaip užsienio kalbą. Dar keli šimtai milijonų žmonių dabar jos mokosi kaip antrosios kalbos. Daugelyje pasaulio kraštų anglų kalba yra arba privaloma, arba populiariausia laisvai pasirenkama mokymosi disciplina. Morfologiškai lietuvių kalba yra priskiriama prie fleksinių kalbų. Lietuvių kalbos sintaksė pasižymi gana laisva žodžių tvarka (lyginant su kitomis kalbomis). Esminė žodžių tvarka sakinyje – vadinamoji SVO (veiksnys – tarinys – papildinys). Žodyno daugumą sudaro iš prokalbės paveldėti žodžiai (veldiniai), o tarp skolinių vyrauja slavizmai ir germanizmai.

lietuvių - anglų žodynas | Glosbe

skaičiai stulbina. Bet ne mažiau stebina ir tai, kad anglų kalba bendrauja ne tik gimtakalbiai. Ne tiktai statistika, bet ir svarbiausios gyvenimo sritys – mokslas ir technika, medicina, diplomatija, tarptautinis biznis, leidyba, sportas, popmuzika ir pramogos – rodo, kad visuose šešiuose žemynuose vyrauja anglų kalba.Pasaulinėje leksikografijoje pastaraisiais dešimtmečiais vis daugiau rengiama žodynų, tinkamų aktyviai mokytis kalbos. Lietuvių leksikografijoje mokomųjų žodynų poreikis ypač išaugo per pastarąjį dešimtmetį.

Asda Great Deal

Free UK shipping. 15 day free returns.
Community Updates
*So you can easily identify outgoing links on our site, we've marked them with an "*" symbol. Links on our site are monetised, but this never affects which deals get posted. Find more info in our FAQs and About Us page.
New Comment